§ 1

Klubbens navn er Stevnstrup Rideklub af 1994

Fork: STE

Klubbens hjemsted er: Randers Kommune.

Klubbens stiftelsesdato: 1. juli 1994.


§ 2

Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.


§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsattevoldgiftsbestemmelser.


§ 4

I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato indmeldelse sker medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.


§ 4 A

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen


§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6 A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter lige som karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted


§ 6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general-forsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). 

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.


§ 6 C

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.

Er medlemskontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent medlemskontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt medlemskontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, med ansvar over for generalforsamlingen.


§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på 5-6 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer (5 bestyrelsesmedlemmer) eller 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer) og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen indtræder man i det udgående medlems valgperiode.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

Følgende kan ikke sidde i klubbens bestyrelse:

a. Etablissementets ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet

b. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor

klubben holder til

c. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere

d. Ansatte på etablissementet


§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig eller digitalt med min. flg. dagsorden:


1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder

4. Gennemgang af perioderegnskab

5. Rapport på strategi mm

6. Rapport fra udvalgene:

7. Eventuelt


Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives umiddelbart efter mødes afslutning. Dette kan forgå digitalt. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/-næstformand eller kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

Der må ikke meddeles eneprokura


§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden kan meddeles medlemmerne digitalt.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsen aflægger beretning.

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4 Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige

kontingenter

5 Behandling af indkomne forslag.

6 Valg af formand.

7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9 Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

10 Valg af revisor og revisorsuppleant.

11 Eventuelt.


Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den ordinære generalforsamling blandt medlemmer valgte revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. forsamling

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamling.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.


§ 16

I tilfælde af klubbens opløsning skal kassereren uopfordret tilsende den på generalforsamlingen valgte revisor klubbens regnskaber til afsluttende revision

Klubbens midler og fordringer på opløsningsdagen med fradrag af gældsforpligtelser skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 12.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. januar 2022.

            

Aktiviteter

Kalenderoversigt

Facebook