Vedtægter  

Love for Stevnstrup Rideklub af 1994

§1
Klubbens navn er STEVNSTRUP RIDEKLUB AF 1994, Stevnstrup. Klubbens hjemsted er Langå Kommune. Klubbens forkortede navn er STE.

§2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4
Rideklubben kan optage senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 17 år. Se dog §7. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemsskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen og godkendes af denne. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Medlemsskabet medfører ingensinde nogen form for hæftelse for klubbens forpligtelser, idet klubben alene hæfter for påtagne forpligtelser. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1.juli.

§5
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmer skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. Står stemmer lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§5C
I det af §5B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via Hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg til afgørelse, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

§6
Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar og 1. juli. Samme regler er gældende for passive medlemmer. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

§7
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 junior suppleant, valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Der afgår hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer samt juniorrepræsentant plus juniorsuppleanten, første gang efter lodtrækningen. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. På generalforsamlingen vælges formænd for minimum følgende udvalg:

Stævneudvalg PR/Oplysningsudvalg Materialeudvalg Cafeterieudvalg

Bestyrelsen og udvalgsformændene afholder fællesmøder mindst 2 gange årligt. Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

1. Etablissements ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution.

2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.

3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.

4. Ansatte på etablissementet.

§8
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat.

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalgene

4. Godkendelse af nye medlemmer

5. Eventuelt.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage I afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§9
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand eller kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlings beslutninger, som er truffet herom I medfør af lovenes §10 Der må ikke meddeles eneprokura.

§10
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. December. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer over 18 år har stemmeret, og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Der er dog en betingelse, at de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af juniorrepræsentant samt suppleant

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger foregår ved simpelt flertal, se dag §11 og §14. Afstemningen foregår ved håndsoprækning – med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

§11
Til forandring af love kræves majoritet på 2/3 af de angivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§12
Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne valgte revisor. Revisoren er valgt for 2 år.

§13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringen modtages. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§14
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. På anden generalforsamling ved simpel flertal.

§15
I tilfælde af klubbens opløsning skal kassereren uopfordret tilsende den på generalforsamlingen valgte revisor klubbens regnskaber til afsluttende revision. Klubbens midler og fordringer på opløsningsdagen med fradrag af gældsforpligtelser skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 12.  

Aktiviteter

Kalenderoversigt

Facebook